Zemědělská výroba


Sida

Naše firma zahájila před rokem poloprovozní pokus nové krmné, medonosné, léčivé a energeticky využitelné plodiny jménem Vlákeň oboupohlavná (Sida Hermaphrodita). Vlákeň je víceletá bylina z čeledi rostlin slézovitých a stanovišti vydrží produkovat bio masu po dobu 20-25 let. Dorůstá ve třetím roce vegetace do 250-350cm výšky, s produkcí 15-25 t sušiny na hektar. Při sklizni na krmení dosahuje výnosu 70-100t zelené hmoty při 2 až 3krát obsečeném porostu za rok. Pochází ze severní Ameriky a je rozšířená do všech kontinentů.

Fotogalerie


V evropském odrůdovém seznamu je zapsána polská odrůda Petemi. Vlákeň je nenáročná na stanoviště, odolná mrazu, suchu a chorobám. Lépe snáší půdy s neutrálním až kyselým pH. Na půdy s reakcí nižší než 5,5 pH je potřeba vápnění. Předseťová příprava spočívá v podzimní likvidaci plevelů a vzešlých výdrolů dříve pěstovaných kulturních plodin. Pak střední až hluboká orba. Na jaře urovnání povrchu a po přirozeném slehnutí půdy další ošetření pozemku proti vzešlým plevelům z půdních zásob semen totálním herbicidem. Setí se provádí do urovnané, přirozeně slehlé půdy do hloubky 1-2cm. Osivo je drobné a na váhu 1 kg bývá okolo 225 000 ks, nepravidelného tvaru.Výsevek 1 kg osiva na hektar. Na našich pozemcích jsme před setím osivo tvarově upravili inkrustací a získali tak osivo kulatého tvaru ke snadnějšímu přesnému setí. Vlákeň se seje do širokých řádků. Má horší a nepravidelnou vzcházivost, zapříčiněnou tvrdou slupkou semene. Porost proto v prvním roce nevypadá ideálně. Dorůstá 0,5 – 1 m výšky s jedním zřídka dvěmi výhony. Rostlina si v této době buduje silný kořenový systém. K likvidaci plevelů se používá meziřádková kultivace plečkováním. V druhém roce vegetace dochází k zapojování porostu a k vytlačování zbylých plevelů. Rostliny vlákně v letních měsících dosahují výšky 1-2 m se třemi až pěti výhony. Na podzim se porost poseká na zelené krmení nebo v zimních měsících sklidí na štěpku běžnou řezačkou. Štěpka se využije jako hodnotné biopalivo. Třetím rokem pěstování je vlákeň plné vegetační síle a dá se zpracovávat na zelené krmného pravidelným obsekáváním nebo využít začátkem zimy na sklizeň štepky pro výrobu biopaliva.

Výživa vlákně oboupohlavné v prvním roce spočívá v dodávce živin z jara přihnojením 30-60 kg/ha dusíkem a hnojivem PK 50-60 kg účinných látek na hektar. V dalších letech přihnojení na podzim po poslední seči hnojivem PK 40-60 kg/ha. Na jaře pak regenerační hnojení dusíkem 30-60 kg/ha LAV 110-200 kg/ha nebo LV. Místo minerálních hnojiv lze použít močůvkování, aplikaci kejdy nebo jiných organických hnojiv. Vláken lze přihnojovat také kaly ale vždy musíme dodržet zákonné limity povolující aplikaci. Vlákeň pěstovaná pro bioenergetické účely potřebuje k tvorbě hmoty vyšší uvedené hodnoty dávek dusíku. Sklizeň, při použití vlákně ke krmení, silážování nebo využití v bioplynových stanicích, se provádí řezačkou obvyklým způsobem, jako sklizeň travních porostů. První seč se provádí v květnu, druhá v červenci a třetí v září.

Při využití vlákně na výrobu bioštěpky se seč provádí po ukončení vegetace a může se uskutečnit po prvních mrazech, kdy významně klesá obsah vody v dřevitých částech rostlin. Sklizeň se provádí obvyklými řezačkami s nastavením délky štěpky podle potřeby. Delší pro přímé spalování, kratší pro následnou výrobu pelet či briket.

Likvidace starého porostu se provádí aplikací herbicidu na porost v plné vegetaci a následné zaorání posklizňových zbytků. Vlákeň oboupohlavná není invazní rostlina a ze stanovišť se po skončení produkce odstraňuje bezproblémově.

Naše firma organizuje, po osobní dohodě prohlídku poloprovozního pokusu na různých pozemcích s odlišně starými rostlinami, k porovnání kvality vegetace.V omezené míře produkujeme v osivo a nabízíme je do poloprovozních pokusů pro zemědělské podniky. Informace dodáme na našich firemních kontaktech.

Kontaktujte nás
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14